top of page

Các nhà lãnh đạo

Từ Danh sách của Viên chức đến Tiêu chuẩn về Liên kết - trang này là nơi các nhà lãnh đạo PTA / PTSA Địa phương của chúng tôi có thể tìm thấy mọi thứ họ cần để điều hành PTA của họ!

Nếu bạn không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm, hãy liên hệ với Giám đốc Khu vực của bạn.

Standards of Affiliation Documents
Required Per Arizona PTA Bylaws

Due Annually by June 30

Can pay early! Due Annually by August 15th or a late fee will apply

Due Annually by September 30

images.jpg

Additional Items to Help Local Units Be Successful 

bottom of page