top of page
resilient full - sky blue.png

Hãy tham gia với chúng tôi từ ngày 16 - 19 tháng 6 năm 2021 để tham dự Hội nghị PTA Arizona lần thứ 115 hàng năm. Đại hội năm nay sẽ được tổ chức dưới hình thức ảo. * Thông tin sẽ được đăng bên dưới khi có sẵn *

CẬP NHẬT:

5-17-2021

** Cập nhật sửa đổi BYLAWS **

4-17-2021

4-10-2021

4-5-2021

Az PTA BYLAWS * ĐỀ XUẤT XEM LẠI *

Xem phần 'CALL to CONVENTION' để biết tài liệu hiện tại VÀ tài liệu được đề xuất bởi các quy định.

4-5-2021

Thông báo sửa đổi Az PTA BYLAWS

'CALL to CONVENTION' giải thích lý do tại sao chúng tôi thực hiện các thay đổi trong luật trong năm nay.

bottom of page