top of page

Chương trình /  Sự kiện

PTA cung cấp nhiều chương trình để tăng cường sự tham gia của gia đình và hỗ trợ sự thành công trong giáo dục, sức khỏe và hạnh phúc của tất cả trẻ em.  Bấm vào đây để xem thêm về Chương trình Phản ánh: http://www.azpta.org/reflections

- Đăng ký chương trình School of Excellence !! BẤM VÀO ĐÂY

- Áp dụng cho Chương trình Phản ánh !! BẤM VÀO ĐÂY

- Ngoài ra, hãy xem các Chương trình PTA Quốc gia có sẵn cho PTA / PTSA của bạn!     BẤM VÀO ĐÂY

download.jpg
2021-2022 Nhà giáo của tháng 
bottom of page