top of page

'Scoop' - Bản tin AZ PTA

Bạn có bỏ lỡ một tuần của 'the Scoop', bản tin Arizona PTA không? Tìm nó ở đây! Chỉ cần nhấp vào vấn đề bạn muốn đọc. Chúng sẽ được cập nhật khi chúng được phát hành.

Cập nhật từ AZ PTA

Bạn đã bỏ lỡ một thông báo từ Arizona PTA hoặc muốn xem xét thêm?  Tìm nó ở đây! Chỉ cần nhấp vào thông báo bạn muốn đọc. 

.

bottom of page