top of page

Tư cách thành viên

Tư cách thành viên sẽ hết hạn vào ngày 30 hàng tháng. 

Không chắc chắn làm thế nào để đăng ký thành viên của bạn?  Mời bạn ghé thăm  http://www.azpta.org/memberhub

All membership dues need to be submitted to Arizona PTA by the 20th of each month.  

Before submitting dues, ensure all members for your PTA/PTSA have been added to your

Givebacks/MemberHub platform. 

For each member, dues are $5.50.

National PTA receives $2.25 and Arizona PTA retains $3.25.  

PTA-Side-by-Sides-8.jpg
Nhấp vào liên kết bên dưới  để xem chiến dịch thành viên của PTA Quốc gia với hơn 50 tài nguyên chiến dịch để giúp bạn phát triển PTA / PTSA của mình!
Outlook-5sbwe50q.png
bottom of page