top of page

Tìm hiểu những gì chúng tôi đại diện, những gì chúng tôi ủng hộ cũng như các chính sách và nền tảng của chúng tôi.

Các hình thức thành viên, lợi ích, nhà tài trợ và kế hoạch thành viên của chúng tôi cho năm 2019.

Các nhà lãnh đạo địa phương nhấp vào đây để xem biểu mẫu, báo cáo, Tiêu chuẩn liên kết và tất cả các nguồn lực khác.

VỀ CHÚNG TÔI

Làm quen với hội đồng PTA Arizona và cách liên hệ với chúng tôi.

Tìm hiểu về các chương trình, tài trợ, sự kiện của PTA Arizona và hơn thế nữa!

bottom of page